ورق پلکسی از نوعی پلاستیک به نام پلی کربنات به دست می آید. که همین پلی کربنات هم نوعی پلیمر است. ورق ها سطحی صاف و بسیار شفاف دارند. بعضی از آن ها شفافیتی مانند شیشه دارند. ولی بعضی دیگر رنگی هستند. و حتی نوع مات آن ها هم وجود دارد.