عبارت است از متنی ادبی که با مهر یا امضای شخصی یا سازمانی خاص معتبر و ارزشمند می گردد. اغلب افراد از آن ها در مراسم های رسمی برای قدردانی از دیگران بهره می برند.