لوح های تقدیر نیاز به جایگاهی ویژه دارند. آن ها را عموما در جعبه هایی خاص و نفیس نگه داری می کنند. و حتی هنگام اهدا به افراد هم با همان جعبه ها، اهداشان می کنند. به این جعبه های زیبا و منحصر به فرد جعبه لوح تقدیر می گویند.