به ماده یا موادی که باعث اتصال چند قطعه جامد به هم می شوند، چسب می گویند. چسب ها از جنس ها و متریال های مختلفی ساخته می شوند.