پایه پلکسی تابلو وسیله ای برای نصب انواع تابلو می باشد. نام دیگر آن فاصله انداز یا پایه پلکسی است. اسپیسرهای تابلو عمدتا فلزی هستند؛ که برای مقاومت بیش ترشان، آن ها را با موادی مخصوص روکش می کنند.